INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

sem informován/a, že v souvislosti s poskytováním služeb společnosti Info Detective Company s.r.o. společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 139485, se sídlem : nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ 284 09 612 (dále jen „Správce“),

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

je tento povinen zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 rodné číslo
4 adresu místa pobytu,
5 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
6 telefon, email
7 číslo účtu

Info Detective Company s.r.o., společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 139485, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ 284 09 612, se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, nebude-li to nutné a nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo jste s takovými činnostmi výslovně souhlasili.

Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako našeho klienta, k realizaci, vyúčtování, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání služeb. Doba trvání souhlasu je vždy vázána podle data podpisu smlouvy k datu ukončení smlouvy, případně jejích dodatků. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi námi a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Vámi zpřístupněné osobní údaje využíváme výhradně pro obchodní účely a transakce uzavřené mezi námi, k plnění vašich přání a požadavků a tedy i k odezvě na vaše dotazy.

Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředáváme žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. Pokud pověříme jiné společnosti dokončením našich úkolů, pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžadujeme ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžadujeme, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.

Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o našich klientech, návštěvnosti, frekventovanosti služeb, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého z našich klientů. V případě, že náš klient má souhlas dlužníka se zpracováním a evidencí osobních údajů a tento nám nepředá, nechce nám ho poskytnou z důvodu, že nejsme státní správa či veřejná instituce.

V případě spolupráce nám dáváte souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi.Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...